Fanta Soda, White Peach Fanta Soda, (Japan) πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦πŸŒŸ

$9.00

Fanta Soda, White Peach Flavor is a delightful soda that offers a harmonious balance of sweet and tangy flavors that are sure to tantalize your taste buds. Fanta White Peach is a symphony of flavor, combining the flavor of the juiciest white peaches with a burst of fizziness in every gulp.πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦πŸŒŸπŸ΄πŸ’―πŸ‘πŸΌπŸ‘ŒπŸΌπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦

  • The soda is crafted with care and attention to detail, offering a unique and refreshing taste that is perfect for any occasion.
  • The soda is available in various packaging sizes, including 430ml plastic bottles and cans.
  • Fanta White Peach is a rare find and is normally found exclusively in vending machines in Japan and China.
  • The Chinese variant of this flavor offers a delicious peach flavor that is slightly sweeter than its Japanese counterpart.
  • The soda is made with water, fructose syrup, sugar, food additives (carbon dioxide, citric acid, sodium benzoate, Stevioside), and food flavor.
  • The soda is a popular drink in China and Japan and is enjoyed by many soda lovers around the world.

So, go ahead and try this delightful soda and experience the sweet and tangy taste of white peach in every sip! πŸ‘πŸ₯€πŸ‘…πŸ’¦πŸ‘€πŸ”₯πŸŽ‰πŸŽŠπŸ›οΈπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦πŸŒŸπŸ΄πŸ’―πŸ‘πŸΌπŸ‘ŒπŸΌπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦

Out of stock

SKU: BIS2RWI5 Category: